Uluzuzulalia tech spec

Ulu tech

The technical information sheet for Uluzuzulalia is here:

Tech info sheet, pdf